Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 12/2017
 • Razmjena iskustava i susret auditora – Odjela hrane
  Razmjena iskustava i susret auditora – Odjela hrane
  više >
 • FSMA: Food Safety Modernization Act – Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane
  FSMA: Food Safety Modernization Act – Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane
  više >
 • GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
  GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
  više >
Tehnička inspekcija

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uvidjelo je davno značaj određivanja pravila ponašanja za stavljanje na hrvatsko tržište određenih kategorija proizvoda. Krajem 2003. godine donesen je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003), kojim je predviđeno da će u dogledno vrijeme biti usvojena cijela paleta stručnih pravilnika koji bi pokrivali određena područja. Tako je u kolovozu 2005. godine usvojen Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 135/05) koji je bio važeći od 31.03.2006. godine. Njime su jednostavne tlačne posude definirane kao serijski proizvedene zavarene posude s unutarnjim predtlakom većim od 0,5 bar, maksimalnim radnim tlakom do 30 bara i umnoškom tlaka i volumena posude ne većim od 10.000 bar x litri. Intencija zakonodavca bila je pojednostaviti obveze proizvođača / uvoznika ovakvih posuda, jer se na jednostavne tlačne posude više ne primjenjuju odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude. Nastavak cijele priče sada se svodi na novi Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.

Postupanje tijela za ocjenu sukladnosti ovisi primarno o tome  u kojoj se fazi izrade tlačne posude uključuje. Ukoliko se TOS angažira prije proizvodnje tlačne posude, ono će u suradnji s podnositeljem zahtjeva najprije definirati je li predmetna posuda u skladu s usklađenim normama ili nije. Proizvođač jednostavne posude pod tlakom koja nije sukladna usklađenim normama podnosi zahtjev za pregled tipa koji sadrži konstrukcijsku i proizvodnu dokumentaciju te obavezno prilaže i primjerak posude.

Ukoliko će predmetna tlačna posuda biti sukladna s usklađenim normama proizvođač može zatražiti ispitivanje konstrukcije i postupka ili, u drugom slučaju, pregled tipa posude.

TOS-u u tom slučaju dostavlja slijedeću dokumentaciju:

opis sredstava za proizvodnju i kontrolu,
dokument o inspekciji,
način na koji je osmislio provedbu pregleda i ispitivanja,
adresu proizvodnih i skladišnih lokacija te
datum početka proizvodnje.

 

Važno je navesti da konstrukcijska i proizvodna dokumentacija treba sadržavati slijedeće:

- sklopni crtež tipa posude,
- upute za uporabu,
- opis odabranih materijala,
- odabir postupaka zavarivanja,
- odabrane provjere  pojedinosti o posudi.

TÜV Croatia zaprimila je posljednjih 10-ak godina dosta upita za nadzor nad proizvodnjom jednostavnih tlačnih posuda. Prvi korak u takvoj suradnji je certifikacija sustava i proizvodnog pogona prema HRN EN ISO 3834. Takav pristup svodi greške u proizvodnji na minimum jer se unaprijed osigurava da zavarivači koji izvode postupke budu kvalificirani za izvedbu, a i postupci zavarivanja koji će se koristiti također kroz takav pristup budu potvrđeni kao odgovarajući. Nakon certifikacije sustava jednostavnije se po pojedinačnom upitu i želji proizvođača provodi ispitivanje konstrukcije i postupaka ili pregled tipa.

U zadnje vrijeme trend je da se sve više javljaju proizvođači jednostavnih tlačnih posuda iz zemalja u okruženju. Vjerojatno jer kroz ovakve proizvode utiru sebi put na izbirljivom europskom tržištu prema složenijim proizvodima, odnosno standardnoj opremi pod tlakom.

Hidroforske posude:

Spremnici komprimiranog zraka:

 

 

 

 

Norma ISO 50001:2011 najmlađa je norma za sustave upravljanja i već se nalazi u procesu promjena. Sigurno jedan od razloga je postojanje novog pravila oko izradi normi za sustave upravljanja, ali to sigurno nije primarni razlog. Uočeno je mnogo prostora za poboljšanje tako da je odluka o novom izdanje donesena već u prvom životnom ciklusu norme. Trenutno se nalazi u fazi nacrta međunarodne norme (DIS) i u tijeku je prikupljanje komentara na tekst.

Prema planu slijed događaja je:

 1. Veljača 2018.: objava rezultata glasanja i pristiglih komentara
 2. Lipanj 2018: razmatranje i prihvaćanje komentara na DIS verziju
 3. Srpanj 2018: objava konačne verzije nacrta norme (FDIS) i stavljanje teksta na glasanje
 4. Studeni/Prosinac 2018: objavljivanje norme ISO 50001:2018

ISO 50001 je dokazani okvir koji pomaže upravljati energijom industrijskih objekata, komercijalnih objekata ili cijelih organizacija - uključujući sve aspekte korištenja energije. Sustav upravljanja energijom omogućuje organizacijama da uspostave sustave i procese neophodne za stalno poboljšanje energetske učinkovitosti.

Zahtjevi norme kreiraju sustavni proces upravljanja podacima, usmjeren na neprekidno poboljšanje energetske učinkovitosti za značajno smanjenje troškova energije i emisije stakleničkih plinova, te održavanje tih ušteda tijekom vremena. Očekuje se ubrzani rast primjene ISO 50001 budući je sve veći broj tvrtki koje integriraju ISO 50001 u svoju korporativnu strategije održivosti.

Nova revizija će uključiti istu strukturu visoke razine i zajednički tekst iz dokumenta Aneksa SL koja je već uspostavljena u ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. Revizija sadrži obvezu organizacije određivanja vanjskih i unutarnjih pitanja, te razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana. Organizacija bi također morala odrediti rizike i prilike koje treba riješiti kako bi se postigli željeni ishodi sustava i poboljšao njezin energetski učinak. Na ovaj način osigurava se da ISO 50001 održi visoku razinu kompatibilnosti s drugim sustavima upravljanja.

Glavne promjene su slijedeće:

 • prihvaćanje Priloga II. Annex SL dokumenta, tekst strukture visoke razine (HLS) kako bi se osigurala sukladnost s ostalim standardima sustava upravljanja;
 • pojašnjenje što je energetski pregled;
 • povezivanje i usklađivanje EnPI i pridružene EnB;
 • pojašnjenje što znači plan prikupljanja energetskih podataka i odgovarajućih zahtjeva
 • tekst povezan s EnPI i EnB jasnije je napisan kako bi se osiguralo bolje razumijevanje čitavog koncepta.

U Njemačkoj je u prosincu 2009. uveden dodatni skup pravila za čelične konstrukcije pod nazivom "DASt smjernica 022 - Vruće pocinčavanje elemenata čeličnih konstrukcija ", čime se osigurava kvaliteta tih elemenata. Ponuditelji, planeri, projektanti i proizvodne tvrtke koje rade za njemačko tržište od tada su morali uzeti u obzir navedenu smjernicu. U lipnju 2016. objavljena je revizija smjernice.
Smjernica opisuje sveobuhvatne aspekte projektiranja, konstrukcije, proizvodnje i vrućeg pocinčavanja konstrukcijskih čeličnih konstrukcija. Smjernica je služila i služi za osiguranje kvalitete i definira zahtjeve za sigurnost elemenata čeličnih konstrukcija.

DASt smjernica 022 primjenjuje se na vruće pocinčavanje nosivih montažnih čeličnih dijelova, koji su dimenzionirani i proizvedeni u skladu s normama DIN EN 1993 i DIN EN 1090. To znači da se DASt smjernica mora koristiti za sve vruće pocinčane čelične i metalne dijelove, izrađene i proizvedene prema tim standardima. To uključuje sve konstrukcije za koje je potreban dokaz stabilnosti, tj. teške konstrukcije čelika, ali i lake konstrukcije kao što su stepenice, balkoni, ograde, skloništa ili nadstrešnice za automobile - dakle sve čelične konstrukcije neke građevine.

Elementi čeličnih konstrukcija moraju biti oblikovani sukladno tabličnim specifikacijama za projektiranje i proizvodnju. U kontekstu planiranja prema pojednostavljenom postupku, klasifikacija čeličnih komponenata na temelju materijalnih parametara i detalja konstrukcije mora se provesti u jednoj od tri razine pouzdanosti, od kojima će na kraju ovisiti i opseg ispitivanja nakon vrućeg pocinčavanja. Prema DASt smjernici 022, ove informacije, koje su relevantne za naknadno vruće pocinčavanje, moraju se zabilježiti u specifikaciji narudžbe, dakle u fazi ugovaranja. Uz specifikaciju narudžbe, cinčaonica dokumentira i usklađenost s tehničkim specifikacijama u skladu s DASt smjernicom te, ako je potrebno, i dodatne aspekte koje treba razmotriti. Pored ovih zahtjeva za planiranje i projektiranje, proizvodni aspekti moraju se također razmotriti tijekom proizvodnje.

Zahtjevi za vruće pocinčavanje

Pored zahtjeva za projektiranje i proizvodnju komponenata namijenjenih za vruće pocinčavanje, postoje i zahtjevi za proces vrućeg pocinčavanja i pregled gotovih pocinčanih komponenata. Zahtjevi procesa su usmjereni na definiranje relevantnih procesnih parametara s obzirom na pripremu, kao i na stvarni postupak pocinčavanja. Zahtjevi za ispitivanje određuju općenitu 100% vizualnu provjeru svih pocinčanih komponenata. Svako dodatno nerazorno ispitivanje komponenata koje zahtijeva DASt smjernica, kao što je ispitivanje magnetskim česticama, obavlja vlastito obučeno ispitno osoblje u pogonu za vruće pocinčavanje ili vanjski ispitni laboratorij. Relevantni procesni parametri procesa vrućeg pocinčavanja i rezultati ispitivanja moraju se bilježiti i dokumentirati u okviru tvorničke kontrole proizvodnje.

Kako bi se dokazalo da pogon za vruće pocinčavanje radi sukladno  zahtjevima DASt direktive pogon mora uspostaviti sustav tvorničke kontrole proizvodnje kao i  nadzor cjelokupnog procesa vrućeg pocinčavanja od strane akreditirane certifikacijske kuće (kao što je npr. TÜV NORD). Nakon ispitivanja, pogon za vruće pocinčavanje dobiva potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima DASt smjernice 022 i može staviti Ü-oznaku na dostavnu listu vruće pocinčanih čeličnih komponenti.

 

Izmjene i pojednostavljenja u novoj reviziji "DASt 022":

Nova revizija DASt 022 je u potpunosti  prilagođena zahtjevima norme EN 1090. Na primjer, maksimalna površinska tvrdoća površina za rezanje mora se sada navesti u skladu s EN 1090.

U području dizajna i klasa konstrukcijskih detalja (detail classes), spektar upotrebljivih čeličnih materijala proširen je tako da uključuje materijal S500. DASt smjernica 022 sada vrijedi za S235, S275, S355, S420, S450, S460 i S500 prema normi EN 10025 dijelovima 1 do 4, kao i usporednim čelicima prema EN 10210 i EN 10219. Osim toga, smanjuje se broj relevantnih konstrukcijskih detalja za određivanje klase konstrukcijskih detalja.

Stara DASt smjernica 022 ograničavala je stupanj hladne obrade prije vrućeg pocinčavanja na manje od 2 posto. Ovo ograničenje sada je ukinuto. Jedino je obavezno poštivanje minimalnih polumjera savijanja u skladu s EN 10025 i EN 10219, ovisno o vrsti čelika i debljini materijala.

Revizijom su pojednostavljena i načela za projektiranje konstrukcije i proizvodnju, a moguće je i vruće pocinčavanje strukturnih čeličnih komponenti pri temperaturama od 530˚C do 620˚C.
Pogoni za cinčanje prema DASt Smjernici 022, mogu smanjiti minimalni sadržaj fluxa u pripremi za vruće pocinčavanje na 350 g / l.

DAST Smjernica 022 još uvijek je strukturirana tako da se koriste jednostavne  tablice. Posebni dokazi potrebni su samo u rijetkim posebnim slučajevima. Kao i u prijašnjoj verziji, smjernicu nadopunjuje norme EN ISO 1461:2009 Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i ispitne metode  i EN ISO 14713 " Cinkove prevlake - Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz željeznog lijeva i čelika".

Zaključak

DASt Smjernica 022 je dokazani standard za osiguranje kvalitete nosivih vruće pocinčanih elemenata konstrukcija. Određuje zahtjeve za sve tvrtke uključene u proizvodni proces - od planera i dizajnera do tvornica za proizvodnju metalnih i čeličnih komponenti kao i pogona za vruće pocinčavanje. DASt Smjernica je dizajnirana za jednostavnu, praktičnu uporabu i pruža čitljive zahtjeve i rješenja kroz tablice i grafikone.


Uz DASt smjernicu 022, stvoren je niz pravila koja odgovaraju pravilima sigurnosti nosivih vruće pocinčanih čeličnih konstrukcija. Pojedinačni koraci proizvodnog procesa vruće pocinčanih elemenata konstrukcije bolje su koordinirani, tehnički su točno zabilježeni i kontrolirani, te podliježu internom i vanjskom praćenju. Revidirana DASt direktiva stvara brojna pojednostavljenja bez smanjenja prethodne visoke razine osiguranja kvalitete.

 • Sretni blagdani!!!
  Sretni blagdani!!!
  više >
 • ĐĐ Strojna obrada d.o.o. od 1995. posjeduje ISO 9001- "Bez certifikata teško do novih poslova"
  ĐĐ Strojna obrada d.o.o. od 1995. posjeduje ISO 9001- "Bez certifikata teško do novih poslova"
  više >
 • Prof.dr.sc. Ž. Kondić- "Uz TÜV Croatia od samih početaka"
  Prof.dr.sc. Ž. Kondić- "Uz TÜV Croatia od samih početaka"
  više >
 • Suradnja s TÜV Croatia d.o.o. duga 20 godina
  Suradnja s TÜV Croatia d.o.o. duga 20 godina
  više >
 • Leon Maglić- "Danas je gotovo nemoguće pronaći ozbiljnu tvrtku a da nema barem ISO 9001 certifikat"
  Leon Maglić- "Danas je gotovo nemoguće pronaći ozbiljnu tvrtku a da nema barem ISO 9001 certifikat"
  više >
 • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.
  Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2016 od 25.03.2016.
  više >
 • ISO 50001 u procesu promjene
  ISO 50001 u procesu promjene
  više >
 • Revidirana DASt smjernica 022 “Vruće pocinčavanje elemenata čeličnih konstrukcija”
  Revidirana DASt smjernica 022 “Vruće pocinčavanje elemenata čeličnih konstrukcija”
  više >